اعضای هیات تحریریه

سردبیر

طاهر روشندل اربطانی

مدیریت رسانه، شبکه‌های رسانه‌ای، استراتژی رسانه گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~arbatani
arbataniut.ac.ir
02161117630
0000-0002-7826-9208

h-index: 12  

دبیر تخصصی

داتیس خواجه ئیان

مدیریت رسانه، مدیریت مشتریان، مدل‌های کسب و کار دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

datiki.com/fa/
khajeheianut.ac.ir
02161117703
0000-0001-9913-3732

h-index: 21  

اعضای هیات تحریریه

یحیی کمالی‌پور

‌رسانه‌های جمعی، رسانه‌های اجتماعی و جهانی‌سازی استاد، دانشگاه At&T کارولینای شمالی، ایالات متحده آمریکا.

yahyakamalipour.com/
ykamalipncat.edu
0000-0003-0407-8342

h-index: 14  

نیک حاجلی

بازاریابی اجتماعی، رسانه‌های اجتماعی، مدیریت برند استاد، گروه مدیریت، دانشگاه سوانسی، انگلستان.

www.swansea.ac.uk/staff/nick.hajli/
nick.hajliswansea.ac.uk
0000-0002-9818-181X

h-index: 42  

پانته‌آ فرودی

بازاریابی و برندسازی دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده بازاریابی و برندسازی، دانشگاه میدلسکس، انگلستان

www.mdx.ac.uk/about-us/our-people/staff-directory/profile/foroudi-pantea
p.foroudimdx.ac.uk
0000-0003-4000-7023

h-index: 35  

داتیس خواجه ئیان

مدیریت رسانه، مدیریت مشتریان، مدل‌های کسب و کار دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

datiki.com/fa/
khajeheianut.ac.ir
02161117703
0000-0001-9913-3732

h-index: 21  

سید مهدی شریفی

مدیریت رسانه دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

profile.ut.ac.ir/~sharifee
sharifeeut.ac.ir
0000-0002-0524-6494

h-index: 5  

اصحاب حبیب‌زاده

مدیریت رسانه، مدیریت مشتریان، مدل‌های کسب و کار استاد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران.

www.magiran.com/author/profile/334438/%D8%A7%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%A8%DB%8C%D8%A8-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87
socialnetwork061gmail.com

مهدخت بروجردی علوی

روابط عمومی دانشیار، گروه ارتباطات، دانشکده ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

ensani.ir/fa/article/author/39229
borojerdiatu.ac.ir

زهرا اجاق

رسانه و جامعه, ارتباطات علوم، حوزه عمومی دانشیار، گروه ارتباطات علم و فناوری، پوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات، تهران، ایران.

www.ihcs.ac.ir/communication/fa/page/1650/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82
zahraojagh1979gmail.com
02188053218
0000-0003-3054-1927

h-index: 4  

مدیر اجرایی

سمیه لبافی

مدیریت رسانه، سیاست رسانه، سیاست پلتفرم، تجزیه و تحلیل رسانه‌های اجتماعی استادیار، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، تهران، ایران.

irandoc.ac.ir/u/s-labafi
labafiirandoc.ac.ir
0000-0002-1921-7547

h-index: 9  

دبیر اجرایی

سعید قنبری

مدیریت رسانه دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

ensani.ir/fa/article/author/52503
s.ghanbaryut.ac.ir
0000-0002-6689-8488

h-index: 3  

ویراستار انگلیسی

حبیب عبدالحسین

مدیریت رسانه دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

دانشگاه تهران
h.abdolhosseinut.ac.ir
0000-0002-0213-3558