فرایند پذیرش مقالات

 

 نوشته ­های ارائه شده به نشریه «بررسی­ های مدیریت رسانه» در دو مرحله داوری می‌شوند. در گام نخست داوری اولیه توسط سردبیر صورت می گیرد و سردبیر نوشته‌هایی را که با هدف و قلمرو نشریه، هم‌خوان و متناسب با سطح علمی آن باشند؛ پیش‌تر منتشر یا برای بررسی به نشریه دیگری ارائه نشده باشند؛ و دارای ساختار و نگارش تعیین شده در راهنمای پدیدآوران باشند، می­ پذیرد. اگر نوشته‌ای در گام نخست پذیرفته شود، وارد گام دوم داوری می‌شود که در آن هویت پدیدآوران و داوران برای یکدیگر ناشناس است. در این گام، هر نوشته از سوی دو داور هم‌تراز و برگزیده از سوی سردبیر، داوری می‌شود. ارسال مقاله رایگان است.