داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
زهرا اجاق پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی
علی اعتمادالاسلامی بختیاری آینده پژوهی مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
میترا افضلی منابع انسانی در سازمان‌های رسانه‌ای گروه مدیریت رسانه دانشگاه تهران
محمد مهدی آقا ربیع دانشگاه تهران
صفر بیگ زاده
محمد رضا جلیلوند آینده پژوهی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران
داتیس خواجه ئیان اقتصاد رسانه، کارآفرینی رسانه‌ای، مدیریت رسانه گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابوالفضل دانایی مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
بهروز رسولی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
علیرضا رضوانیان رسانه‌های اجتماعی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
طاهر روشن دل اربطانی عضو هیات علمی بخش مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
نادر سیدامیری برند گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
آیدین سلام زاده گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی شریفی مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سیاوش صلواتیان گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
مستوره عزت زاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
سعید قنبری دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
حمیدرضا کرکه آبادی دکترای مدیریت رسانه، استادیار مدعو گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
سمیه لبافی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
افسانه مظفری
عماد ملاابراهیمی حقوق رسانه دانشگاه تهران
لیلا نصرالهی وسطی رسانه‌های اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
محسن نظری
علی نعیمی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران