داوران

نام داور رشته تخصصی وابستگی سازمانی
زهرا اجاق پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و علوم انسانی
علی اعتمادالاسلامی بختیاری آینده پژوهی مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
میترا افضلی گروه مدیریت رسانه دانشگاه تهران
محمد مهدی آقا ربیع دانشگاه تهران
صفر بیگ زاده
محمد رضا جلیلوند دانشگاه تهران
داتیس خواجه ئیان اقتصاد رسانه، کارآفرینی رسانه‌ای، مدیریت رسانه گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
ابوالفضل دانایی مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
علیرضا رضوانیان رسانه‌های اجتماعی گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
آیدین سلام زاده گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران
مهدی شریفی مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
سیاوش صلواتیان گروه مدیریت رسانه، دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما، تهران، ایران
سعید قنبری دانشجوی دکتری مدیریت رسانه
سمیه لبافی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
عماد ملاابراهیمی حقوق رسانه دانشگاه تهران
محسن نظری
علی نعیمی استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران