پیوندهای مفید

International Journal on Media Management


Journal of Media Business Studies


Nordic Journal of Media Management


فصلنامه رسانه


فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین


فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی


مطالعات میان رشته‌ای ارتباطات و رسانه


ماهنامه مدیریت رسانه


گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (بخش مدیریت رسانه در این گروه قرار دارد)